KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Yürürlük Tarihi : 01.04.2020

Versiyon : 1.0 1. GİRİŞ

Ulus Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle ‘Ulus Elektronik’ veya ‘Şirket’ olarak adlandırılacaktır) için çalışanların, müşterilerin ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, gerek şirketin kişisel veri kavramına kurumsal yaklaşımı gerekse yasal düzenlemeler açısından büyük önem taşımaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için işbu politika ve Ulus Elektronik bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

 1. POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politika’nın amacı, Ulus Elektronik tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi, bayi ve yetkili servis aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

 1. POLİTİKA’NIN KAPSAMI

Bu Politika; Çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, bayi ve yetkili servis aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 1. KISALTMALAR VE TANIMLAR

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet Sağlayıcı : Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 1. SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

UNVAN

BİRİM

GÖREV

Şirket Genel Müdürü (Veri Sorumlusu)

Yönetim

Çalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur.

Kişisel Veri Koruma Görevlisi

İnsan Kaynakları

Politika’nın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

İnsan Kaynakları, Muhasebe,Ar-Ge, Üretim Müdürlüğü

Diğer Birimler

Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur.


 1. KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Şirket tarafından tablodaki listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)

 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )

 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

 • Optik diskler (CD, DVD vb.)  Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 • Kağıt

 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri)

 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 1. VERİLERİN SAKLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı kanunda, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlenmesi olarak tanımlanmış olup; işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kişisel verilerde oluşacak değişiklikler, ihtiyaç oldukça Şirket tarafından oluşturulan Kişisel Veri Envanterine güncel halleriyle işlenmektedir.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Fakat bunun istisnaları vardır ve kanunda düzenlenmiştir. Bunlar ;  1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli verilerin işlenmesi kanunda bazı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar;

Bu hususlara göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

 1. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMALARI

 1-Kimlik

Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no

2-İletişim

Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no

3-Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri

4-Özlük

Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları

5-Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler

6-Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi

7-Fiziksel Mekan Güvenliği

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları

8-İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri

9-Risk Yönetimi

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler

10-Finans

Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri

11-Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri

12-Pazarlama

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak ve söz konusu kişisel verilere hukuka aykırı biçimde erişilmesini önlemek için gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktan sorumludur. Bu kapsamda KVK Kanunu çerçevesindeki faaliyetlerin iş bu politika çerçevesinde bir bütün olarak yeterli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile ilgili Şirket içi koordinasyondan kurumsal uyum fonksiyonunu üstlenen İnsan Kaynakları sorumludur. Söz konusu birim bu kapsamda;

 1. ŞİRKETİMİZDE ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ
 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verilerin korunması amacıyla her türlü teknik güvenlik önlemi alınmış olup olası risklere karşı yeterli koruma düzeyi sağlanmıştır. Alınan başlıca teknik önlemler aşağıda sıralanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİNİ SAĞLAMAK VE HUKUKA AYKIRI ERİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN ALINAN İDARI TEDBIRLER

 1. KİŞİSEL VERİ İHLALİ

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi durumu bir veri ihlali olarak düzenlenmiştir.

Veri ihlaline ilişkin olarak ;

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Ulus Elektronik tarafından alınmaktadır,

  1. VERİ İHLALİNE KARŞI ŞİRKETİN SORUMLULUKLARI

Aşağıda belirtilen önlemler alınarak veri ihlallerinin mümkün olduğunca önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Şirketimizin aldığı önlemler;


  1. VERİ İHLALİ DURUMUNDA YAPILACAKLAR

  1. VERİ İHLALİ SONRASI YAPILACAKLAR

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Ulus Elektronik; KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Ulus Elektronik, veri sorumlusunun kimliği, temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar konusunda veri sahibinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Bu kapsamda veri sahibi ilgili kişilerin kolayca görebilecekleri alanlara AYDINLATMA metinleri yerleştirilmiştir. Ulus Elektronik web sitelerinde bu politika ile birlikte müşteri aydınlatma metni, çerez politikası, başvuru formu da yayınlanmıştır.

 1. ULUS ELEKTRONİK BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

Ulus Elektronik tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Ulus Elektronik binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle Ulus Elektronik tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır.

Ulus Elektronik, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Ulus Elektronik tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 1. MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

Ulus Elektronik tarafından; güvenliğin sağlanması amacı ve bu Politika’da belirtilen diğer amaçlarla, Ulus Elektronik binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir olarak Ulus Elektronik binalarına gelen kişilerin kimlik verileri elde edilirken ya da Ulus Elektronik nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

 1. VERİ İMHA POLİTİKASI

Kişisel Veriler kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından kullanılabilecek 3 imha yöntemi vardır. Bunlar; silme, yok etme veya anonim hâle getirmedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

  1. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ TEKNİKLERİ

Kişisel verilerin kayıt ortamlarına uygun yöntemlerle silinmesi ve yok edilmesi esastır.

Ulus Elektronik tarafından kullanılması muhtemel silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

  1. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

  1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığınca güncellemeler yapılır.

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Süreç

Saklama Süresi

İmha Süresi

Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma

İş ilişkisinin sona  ermesinden itibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya Hizmet Alan Kişi Verileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Eğitimci Verileri

Eğitimin Bitiminden İtibaren 1 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer Verileri

İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Aile Verileri

İşten Ayrılmasından İtibaren 10 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi Verileri

Ziyaretin Bitiminden İtibaren 6 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Verileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan ve Ziyaretçi Kamera Kayıt Verileri

Ziyaretin Bitiminden İtibaren 3 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş Başvurusu Verileri

Başvuru Tarihinden İtibaren 1 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Ziyaretçi Verileri

Ziyaretin Bitiminden İtibaren 6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Eğitimci Verileri Tedarikçi Çalışanı

Eğitimin Bitiminden İtibaren 1 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde


 1. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da İnsan Kaynakları Birimi tarafından saklanır.

 1. POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

 1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, Şirketin internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim Kararı ile İnsan Kaynakları Birimi tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile İnsan Kaynakları tarafından saklanır.

EK-1 Ulus Elektronik San. Tic. Ltd. Şti Aydınlatma Metni

Sayın Ziyaretçimiz;

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir yükümlülük olmakla birlikte Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiler için bir haktır. Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ulus Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileri İşleme Amacı:

Ulus Elektronik, sahip olduğu gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verilerin hukuka uygun bir biçimde toplanması, saklanması ve paylaşılması ile bu verilerin gizliliğinin koruması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri çerçevesinde gerekli olan tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Aydınlatma Formu, kişisel verileri Ulus Elektronik tarafından KVKK hükümleri kapsamında edinilmiş veya işlenmiş olan gerçek ve tüzel kişileri, bu verilerin işlenmesi veya paylaşılması esnasında uyulan kurallar ile bu kişilerin sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Ulus Elektronik tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızdaki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri işleme süresi:

Kişisel verileriniz, işbu ‘Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirket’in tabi olduğu tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek


işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Başvurular, şirketimizin www.uluselektronik.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Veri Sahibi Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir nüshasını, şirketimize kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla şirket adresine gönderebilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimizin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan [email protected] adresine göndererek iletebilirsiniz. Başvurular 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.EK-2


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KANUNU UYARINCA

ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA FORMUOtomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerimden şirketinizin işlenmesini istediği veriler olan dini inanç ve sağlık bilgilerimin şirketiniz tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Ulus Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanan aydınlatma metnini okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yukarda istenen özel nitelikli kişisel verilerimin Ulus Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

RIZAM VARDIR

Ad- Soyadı

EK3-ŞİRKETİMİZİN ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitemizdeki gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitemizi tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitemizi etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler Web Sitemizde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Çerez Türleri

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz sırada oluşur, tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesi ziyaret edildiğinde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır.

Kullanım Bakımından Çerez Türleri

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır.

Şirketimizin Çerez Kullanmasındaki Temel Amaçları

Çerezlerin Toplanması,

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazların aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. Bilgilere erişim veya bilgilerin silinmesi istenildiği zaman mümkündür.

.